Lämplig för
Förskola
F-3
4-6
7-9
Ämne
Svenska, Svenska som andraspråk
Nyckelord
läs- och skrivinlärning ord
Språk
Svenska
50 kr

LäsKod

Första läsinlärningen till de 150 vanligaste orden LäsKod är en app med fokus på den tidiga läs- och skrivinlärningen.  Appen vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med annat modersmål som håller på att lära sig läsa och skriva svenska samt barn i grundskolan som befinner sig i början av sin läsning. 

Det finns sju svårighetsnivåer i appen som bygger på forskning om vilka stavelsestrukturer som är lättare att avkoda i början av läsprocessen. Med appen kan eleven på ett systematiskt sätt träna koppling mellan fonem och grafem med hjälp av olika aktiviteter: inlärning av bokstäver med ljud och bild, orddiktamen, para ihop ordet och bilden med helordsmetoden. Den sista nivån innehåller ca 150 vanligt förekommande helord som eleverna behöver i sin läs- och skrivinlärning och som är semantiskt meningsfulla för eleven.


Lektionstips

För att skriva och läsa lektionstips krävs det ett konto

Logga in Skapa lärarkonto